GNU-TR
Pazar, Mays 27, 2018  
indirin | sss | sözlük 


Sözcük Dağarcığı

Bu liste GNU konsol uygulamalarında kullandığımız ve çeviri yapanlara aynı dili konuşmak adına kullanmalarını önerdiğimiz, bu uygulamalara özel sözcükleri içermektedir.

Bu listenin varlık nedeni, "öneride bulunabilmek" amacı dışında değerlendirilmesini ve bilinen sözlüklerdeki karşılıkların bize önerilmesini sağlamak değildir. Aksi takdirde bu listenin bir değeri kalmayacak bilinen sözlüklerin bir tekrarından başka bir şey olmayacaktır.

Bu liste, çevrilen paket sayısı arttıkça uzayabilir. Arasıra bakmak yararlı olabilir.
Sözcük karşılıkları sık kullanımdan az kullanıma doğru sıralanmıştır. Farklı anlamları ayırmak için (;) kullanılmıştır.

Derleyen: Nilgün Belma BugünerA
access erişim
advertise error tanıtım hatası
algorithm algoritma
alias rumuz, takma ad
align hizalama
allocation ayırma, tahsis etme
ambiguous belirsiz
ampersand ve imi
animation canlandırma
annotation ek açıklama
apostrophe kesme imi
append sona eklemek
appendix ekler
approximate yaklaşık
arc yay
argument argüman
array dizi
arrow ok
ascender harfin üst çıkıntısı
ascending artan
ascent harfin üst çıkıntısı
aspect ratio en boy oranı
assembler çevirici
assembly code üretici kodu
assignment atama
assume varsaymak
assumption varsayım
asterisk yıldız imi
asymmetric bakışımsız
asynchronous eşzamansız, zamanuyumsuz
attachment eklenti
attended operation gözetimli işletim
attribute öznitelik
authenticate doğrulamak
authentication kimlik denetimi
axis eksen

B
background artalan
backslash tersbölü çizgisi
backspace geri silme
backtab geri sekme
backup yedek, yedeklemek
backward geriye
bad hatalı
base taban
basic temel
batch komut-liste
baud rate iletişim hızı
bidirectional iki yönlü
big-endian, big-end-first düşük son haneli
bin sele
binary iki terimli, ikili; ikilik (sayı ve dosya sistemlerinde)
bind bağlamak
bipolar iki kutuplu
bistable iki durumlu
bit-complement bit-tümler
bitmap biteşlem
bitmask bitmask
block öbek
bold kalın
boot önyükleme, açılış
bootstrap önyükleme
border kenarlık
boundary sınır
brace kaşlı ayraç
breakpoint kesme noktası
browse gözatmak
buffer tampon, tampon bellek
bug yazılım hatası
build kurgu(lamak)
built in yerleşik
builtin oluşumiçi
buldier kurgulayıcı

C
cast çevirim
certificate sertifika
child ast, çocuk
cipher şifre
circular çevrimsel
class sınıf
code kod
colon iki nokta üstüste imi
column sütun
combination bileşim
command komut.
compatibility uyumluluk
compile derleme
compiler derleyici
complex karmaşık, karmaşık sayı (x+iy)
compound literals bileşik sayılar
compress sıkıştırma
concatenation bitiştirme, birleştirme
conjugation mantıksal çarpım
connection bağlantı
constant sabit
constraint koşul, kısıt, zorlama
constructor kurucu, yapıcı
content içerik

D
data veri
database veritabanı
data type veri türü
de-armor zırhını kaldırmak
deadlock ölükilit
decimal ondalık
default öntanımlı
declare bildirim
decrement birer eksiltme
decryption şifre çözme
dependency bağımlılık
derived türetilmiş
descriptor tanımlayıcı
destructor yıkıcı
device aygıt
digest özümleme, özet hali; özet
directive yönerge
drive aygıt, sürücü
disabling etkisizleştirme
displacement yerine geçme, yer değiştirme

E
edit düzenleme
editor düzenleyici
empty boş
enabling etkinleştirme
encryption şifreleme
entry girdi
enumerator list sembolik sabit listesi
environment çevre, ortam
escape öncelem, önceleme, kaçış
escape sequence önceleme dizgesi
exception olağandışılık
execution icra
expansion açılım
expiration time zaman aşımı tarihi
exponent üs
exponential üstel
export göndermek; dışarı aktarmak
expression ifade (mat.)

F
field alan
fingerprint parmak izi
flag bayrak, flama (C,C++)
floating point number gerçel sayı (C,C++)[1]
font yazı tipi
format biçem
function işlev
functional işlevsel

G, H, I, J
group id grup kimliği
halt durmak
handshaking uzlaşma
hexadecimal onaltılık
host makina
hostname makina ismi
hypen tire imi
I/O G/Ç
ignore yoksaymak
illegal kuraldışı
implicit örtük
import indirmek; içeri aktarmak
increment birer arttırma
indented style girintili tarz
index register endeks yazmacı
initial ilk, ön
initializer öndeğer
initialization öndeğer atama
inline functions içerilmiş işlevler
inlining içerilme
inode dosya indeksi, dosya numarası
inodes dosya sayısı
insert (araya) yerleştirme
install kurmak, yüklemek
installation kurulum
instruction işlem
instruction mnemonic işlem ismi
integer tamsayı
intercept bölme, bölü
interface arayüz, arabirim
interpreter yorumlayıcı
interrupt işkesmesi, kesme
invalid geçersiz
iterator yineleyici
jobsever iş sunucusu

K, L, M, N
key anahtar (güvenlik); tuş (klavye)
keymap tuşeşlem
keyring anahtar demeti (genel anahtar demeti)
keyserver anahtar sunucu
keyword anahtar sözcük
leaf function alt düzey işlev
least significant en önemsiz
library kitaplık
little-endian, little-end-first[1] yüksek son haneli
link bağ
linkerbağlayıcı, nesne bağlayıcı
macro makro
map eşlem
margin kenar boşluğu
match eşleşme
menu menü
message ileti
method yöntem
mode kip
modifier değiştirici
multihop çoklu sekme
nested yuvalanmış, iç içe
network
newline satırsonu imi
notation gösterim
null null

O
object nesne
octal sekizlik
opcode işlemci kodu
operand terim
operator işlemimi
optimize eniyileme
option seçenek
original özgün
out of bounds sınırların dışında
out of memory bellek yetersiz
out of range kapsamdışı
ownertrust sahibinin güvencesi

P, Q
parent üst, ebeveyn
parity bit eşlik biti
partition disk bölümü
partition table disk bölümleme tablosu
passphrase anahtar parolası
password parola
pattern örnek, kalıp; desen
pipe veri yolu
pointer imleyici (C,C++), imleç (desktop)
precision kesinlik, duyarlık, doğruluk
predicate dayanak
prefix önek
prerequisite önceden gereklilik
prime asal, asal sayı
prime factor asal çarpan
probing inceleme, sondalama
procedure altyordam
process süreç, işlem
product çarpma
profiling ayrımlama, ayrıntılı inceleme
promote yükseltgeme
protocol iletişim kuralları
public key genel anahtar (güvenlik)
pull çekme (yığın işlemi)
push itme (yığın işlemi)

R
random rasgele
RNG RSÜ (rasgele sayı üreteci)
recipient alıcı
recursive özyinelemeli
redirection yönlendirme
reference gönderim, başvuru
register yazmaç (mpu); sicil kaydı
regular expression düzenli ifade
remote uzak, karşı
requester istemci
resource özkaynak
revocation yürürlükten kaldırma
root root(kullanıcı); kök (dizin)

S
script betik
secret key gizli anahtar (güvenlik)
segmentation fault bölütleme aksaması
sequence ardışık; dizge
sequential ardışık
semaphore semafor
server sunucu
sharing paylaşım
shared library paylaşımlı kitaplık
shell kabuk
shift kaydırma
slot yuva
socket soket
specifier belirteç
stack yığın, yığıt
standard input standart girdi
standard output standart çıktı
stat dosya durum bilgisi
statement deyim (C'de satır)
static durağan
stdin stdG
stdout stdÇ
string dizge
structure yapı
style tarz
subscript indis (diziler)
suffix sonek
swap takas
switch seçenek
syncronize eşzamanlamak
syntax sözdizimi

T
target hedef
temporary geçici
terminate sonlandırma
ternary üç terimli, üçlü
text metin
timeout zamanaşımı
timer süreölçer
timestamp tarih damgası
time zone zaman dilimi
token dizgecik, simge
trace izleme
transportation aktarım
truncate sondan kırpma
trust güvence
trustdb güvence veritabanı
type tür

U
unary tek terimli, tekli
unary minus tekil eksi (işlemi)
unary plus tekil artı (işlemi)
unavailable kullanımdışı
unbalanced karşılıksız
underscore altçizgi imi
union birleşik yapı
unusable kullanımdışı
update güncelleme
user id kullanıcı kimliği

V, W, X, Y, Z
verbosity ayrıntı seviyesi
violation uyumsuzluk
virtual sanal
version sürüm
volume disk bölümü; ses seviyesi; hacim
zone bölge

[1] Gerçel sayıların makina kodu seviyesindeki işlemleri için kullanılan kayan nokta aritmetiği her aritmetik işlemcinin içinde bulunan bir özelliktir. Kayan nokta aritmetiği C ve C++ gibi üst seviye programlama dillerinde kullanılmaz. Bu nedenle "floating point number" karşılığı olarak "gerçel sayı" kullanılmıştır.


yansılar:  

Son Güncelleme: Pr 01 Oca 1970 00:00:00 UTC
Bu yansı: SourceForge tarafından sağlanmaktadır.